Rejestr BDO

Które podmioty podlegają wpisowi do Rejestru-BDO? A które nie?

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Marszałek województwa wpisuje do Rejestru Podmiotów w BDO z urzędu przedsiębiorcę, który:

 • uzyskał pozwolenie zintegrowane
 • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów

Kto nie podlega wpisowi do Rejestru?

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:
  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Szczególne przypadki

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawy zmieniające ustawę o odpadach dopuszczają pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku wpisu do rejestru w BDO, np.:

 • przedsiębiorca, który podpisze umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, nie będzie wytwórcą odpadów. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. W związku z powyższym warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy, aby podmiot świadczący usługę nie zastrzegł sobie, iż nie będzie wytwórcą odpadów powstałych w związku ze świadczoną usługą.
  Przedsiębiorca, który będzie wytwarzał tylko odpady o kodach i w ilościach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie będzie musiał uzyskać wpisu do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów;
 • jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Przeniesienie takiej odpowiedzialności oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 • odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów. Jednak w przypadku wytwarzania pozostałych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności, obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal pozostaje. 2 do atmosfery.

Sprawdź, czy podlegasz rejestracji!

Kruszarnia SIMNAT Poznań zajmuje się przyjmowaniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów budowalnych, które powstają na skutek rozbiórek, wyburzeń lub innych prac remontowo-budowlanych, zgodnie z przepisami i rejestrem BDO. Prowadzimy odbiór gruzu budowlanego bezpośrednio z placów budów za pośrednictwem własnej floty pojazdów bądź stacjonarnie, na terenie Kruszarni SIMNAT Poznań przy ul. Szarych Szeregów 23. Świadczymy również usługi recyklingu powierzonych odpadów stacjonarnie na terenie Kruszarni SIMNAT Poznań lub bezpośrednio na terenie inwestycji za pomocą mobilnych zestawów krusząco-przesiewających. Uzyskany w ten sposób tłuczeń pozostaje na terenie inwestycji i może posłużyć ponownie jako podbudowa pod place, drogi, chodniki lub jako utwardzenie dojazdu do budowy. Mobilny recykling wychodzi naprzeciw rosnącym kosztom odbioru i utylizacji gruzu porozbiórkowego, jak również ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery.

Masz pytania? Zadzwoń

662 978 978