Rozbiórka obiektu. Niezbędne formalności – część 1

Rozbiórka obiektu

Budowa domu niesie za sobą szereg formalności. Każdy kto w swoim życiu choć raz zetknął się z tym tematem, doskonale wie, ile zabiegów to wymaga. Czasami jednak stoimy przed odwrotnym dylematem, czyli kwestią rozbiórki obiektu, który również potrzebuje wnikliwej analizy. W niektórych przypadkach wystarczy, że zgłosisz odpowiedniemu urzędowi zamiar rozbiórki, niekiedy będą niezbędne stosowne pozwolenia.

W pierwszej części skupimy swą uwagę na dokumentacji potrzebnej nam do przeprowadzenia rozbiórki w drugiej na samych pracach rozbiórkowych.

Zgłoszenie rozbiórki

Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz budowli których wysokość nie przekracza 8m, a ich odległość od granic działki nie jest mniejsza niż połowa ich wysokości, nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Warunkiem koniecznym jest jednak brak wpisu do rejestru zabytków oraz braku ochrony konserwatorskiej.

Informacje na temat tego czy nasz obiekt nie podlega ochronie jako zabytek, uzyskamy w urzędzie, do którego składamy wnioski lub u właściwego konserwatora zabytków.

Istnieją przypadki, gdy nie potrzebujemy ani pozwolenia, ani też nie musimy dokonywać zgłoszenia:

 1. Obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeśli nie podlegają ochronie jako zabytki.
 2. Budynków i budowli zlokalizowanych na terenie zamkniętym, ustalonym decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

Pozwolenia na rozbiórkę

W innym przypadku niż powyższe będziemy potrzebowali pozwolenia w szczególności, gdy przewidujemy elementy strzałowe w rozbiórce. Obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę może zostać nałożony na nas przez organ administracji architektoniczno – budowlanej w przypadku rozbiórki obiektów, dla których nie wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę, gdy rozbiórka tych obiektów:

 1. Może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska.
 2. Wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Miejsce składania wniosków

Od 1 lipca 2021 roku zgłoszenie rozbiórki możemy złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e- budownictwo. Gdy wybieramy tradycyjną formę złożenia wniosku usługę tą możemy zrealizować w:

 1. Starostwie powiatowym
 2. Urzędzie wojewódzkim
 3. Urzędzie dzielnicowym
 4. Urzędzie miasta na prawach powiatu
 5. Urzędach wojewódzkich

Zgłoszenie wniosku powinno zawierać:

 1. Zakres przeprowadzanych prac
 2. Miejsce, szczegółową lokalizację rozbiórki
 3. Sposób przeprowadzania rozbiórki
 4. W przypadku rozbiórki metodą wybuchową dołączenie dokumentacji strzałowej

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki możesz złożyć w każdym momencie, jednak przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki.

Uzyskanie decyzji

Jeżeli wniosek zawierał prawidłowe dane i spełniał wymagania urząd przyjmie takie zgłoszenie tak zwaną milczącą zgodą. Urząd nie musi wysyłać pisemnego pozwolenia na rozpoczęcie robót, ale może z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Decyzję o sprzeciwie wobec rozbiórki i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, otrzymamy w terminie 21 dni od złożenia przez nas kompletnego wniosku, jeżeli rozbiórka:

 1. Może wpłynąć na pogorszeniu stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska.
 2. Wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Jeżeli zgłoszenie ma braki, to urząd wyśle postanowienie wzywające do ich usunięcia. Wyznaczy termin. Urząd może żądać danych o obiekcie lub prowadzenia prac rozbiórkowych. Żądanie to musi być uzasadnione bezpieczeństwem ludzi lub mienia.

Rozpoczęcie rozbiórki

Prace rozbiórkowe muszą być rozpoczęte przed upływem trzech lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. Gdy termin ten upłynie, a my nie rozpoczniemy rozbiórki, będziemy musieli powtórzyć procedury związane z uzyskaniem pozwoleń.

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych organ administracji architektoniczno- budowlanej może zażądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących tych robót.

Rozbiórka obiektu budowlanego na podstawie dokonanego zgłoszenia nie musi być prowadzona przez kierownika rozbiórki.

Odwołanie od decyzji

Możemy odwołać się od decyzji o sprzeciwie wobec rozbiórki i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie składamy w urzędzie, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni. Licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrują urzędy wojewódzkie czy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Podstawy prawne:


Masz pytania? Potrzebujesz rozbiórki?

Jesteśmy do dyspozycji!!

662 978 978

662 878 878