Wywóz gruzu i utylizacja

Kruszarnia Simnat w Poznaniu

Odpady budowlane to nieodzowny element każdego remontu domu czy mieszkania. Przystępując do prac często nie myślimy o tym co zrobimy z powstałymi w ten sposób śmieciami. Zgodnie z obowiązującymi regulaminami urzędów gmin i miast, odpadów poremontowych nie możemy wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpadki komunalne. Odbiór ich nie jest składową opłaty jaką ponosimy co miesięcznie z tytułu odbioru odpadów. Śmieciarki nie są przystosowane do transportowania tego typu materiału. Powstały przy pracach remontowych gruz, musimy w odpowiedni sposób zabezpieczyć i wywieźć do miejsca składowania i recyklingu. Gruz zalegający na terenie naszej działki może nosić znamiona niebezpiecznego, więc trzeba jak najszybciej go usunąć. Opady mogą przenosić substancje w nim zawarte do gleby, zagrażając środowisku, w tym także zdrowiu człowieka.

Większym wyzwaniem jest sytuacja, gdy przystępujemy do rozbiórki, burzenia całych budynków. Sam proces wyburzenia i rozbiórki musi przeprowadzać wykwalifikowana w tych czynnościach firma. Wymaga on pozwoleń i specjalistycznego sprzętu. Ilości powstałych w ten sposób odpadów są bardzo duże, więc musimy zaplanować proces ich utylizacji. Firma dokonująca rozbiórki z pewnością udzieli nam cennych wskazówek. Doradzi, gdzie i w jaki sposób zutylizować powstający odpad.    

Regulacje prawne

Należy również wspomnieć, że nie możemy wywozić odpadów remontowych na żadne nielegalne składowiska, do lasu czy terenów rzecznych. Wywóz i nielegalna utylizacja regulowana jest między innymi przez art. 162. K.W. (kodeksu wykroczeń), gdzie oprócz grzywny nawet do 5000 złotych, może grozić 30-dniowy areszt, a w skrajnych przypadkach kara więzienia nawet do 8 lat.

art. 162. kodeksu wykroczeń,

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Art. 162. K.W. odnosi się do wywozu odpadów nielegalnych do lasu, w innych sytuacjach ma również zastosowanie:

art. 183 kodeksu wykroczeń

§1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4.

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Wywóz odpadów

Wywóz odpadów należy powierzyć firmie, która jest w tym wykfalifikowana.

Posiada odpowiednie narzędzia, pojazdy, wyszkolony personel i przede wszystkim miejsce, w którym odpady składowane są legalnie i poddawane recyklingowi. Firmy skupujące gruz budowlany posiadają odpowiednie pozwolenia na przewozy, gromadzenie oraz przetwarzanie odpadów budowlanych. Oddając w ręce specjalistów nasze odpady mamy pewność, że zostaną odebrane, przetransportowane, składowane i przetwarzane zgodnie z procesami zawartymi w Ustawie o Odpadach. Ważnym aspektem jest również nasza świadomość dbałości o środowisko naturalne.

Kruszarnia Simnat Poznań oferuje usługi rozbiórek, wyburzeń budynków mieszkalnych jak również utylizację powstałego w tym procesie gruzu. Transportujemy odpady na teren własnej kruszarni, gdzie odpady z zachowaniem wszelkich procedur poddawane są recyklingowi, by ponownie służyć jak budulec.

Transport odbywa się flotą pojazdów odpowiednio do tego procesu przygotowanych, od 2-osiowych, 10 tonowych wywrotek po 26 tonowe ciągniki siodłowe wraz z naczepami. Dopasujemy się do Państwa potrzeb indywidualnie znajdując rozwiązania w każdej sytuacji.

Prowadzimy również odbiór odpadów na terenie Kruszarni, gdzie samodzielnie można dostarczyć odpady, które zostaną odpowiednio zakwalifikowane i zważone.

Gdy mamy do czynienia z dużą rozbiórką świadczymy również usługi kruszenia gruzu u klienta. Posiadamy park maszyn, które w sposób sprawny pokruszą, przesieją zalegający odpad, by klient mógł go ponownie użyć na swojej budowie.

Poniżej zamieszczamy poniżej wykaz kodów BDO, które wchodzą w zakres naszej działalności.

KODY ODPADÓW

10 13 14   ODPADY BETONOWE I SZLAM BETONOWY- w swoim składzie posiadają, wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym

10 13 80 ODPADY Z PRODUKCJI CEMENTU– w swoim składzie posiadają, wapno, gips, glinę,cement, wodę, kwarcw swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym.

17 01 01 ODPADY BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z ROZBIÓREK I REMONTÓW – w swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, cement, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym.

17 01 02 GRUZ CEGLANY- w swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym

17 01 03 ODPADY INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA – w swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym

17 01 07 ZMIESZANE ODPADY Z BETONU, GRUZU CEGLANEGO, ODPADOWYCH MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 01 06 – w swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym

17 01 81 ODPADY Z REMONTÓW I PRZEBUDOWY DRÓG- w swoim składzie posiadają wapno, gips, glinę, wodę, kwarc. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym

17 05 04 GLEBA I ZIEMIA, W TYM KAMIEMIENIE, INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 05 03 – w swoim składzie posiadają, glebę, ziemie, kamienie, bazalt, granit, żwir kwarcowy, żwir magmowy, wapień, dolomit. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym.

17 05 08 TŁUCZEN TOROWY (KRUSZYWO) INNY NIŻ WYMIENIONY W 17 05 04 – w swoim składzie zawierają bazalt, granit, żwir magmowy, żwir kwarcowy, wapień, dolomit. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym

19 12 09 MINERAŁ (PIASEK, KAMIENIE) – w swoim składzie zawierają bazalt, granit, żwir kwarcowy, żwir magmowy, wapień, dolomit. Jest odpadem bezpiecznym, niepalnym, obojętnym.


Masz pytania? zapraszamy do kontaktu!

662 878 878   662 978 978